เมนูหลัก


สถิติการกรอกประวัติและรายงานตัวนักศึกษา
คณะ
ประเภทผู้เรียน
ปีที่เข้า   / 1 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
xxx
xxxx
xxxx
สาขาวิชา ทั้งหมด กรอกทะเบียนประวัติ รายงานตัว ชำระเงิน
คณะ/วิทยาลัย ครุศาสตร์
201010 : เกษตรศาสตร์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ36322929
รวมสาขาวิชา36322929
201100 : การประถมศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ71646133
รวมสาขาวิชา71646133
201110 : การศึกษาพิเศษ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ42333131
รวมสาขาวิชา42333131
201160 : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ79666262
รวมสาขาวิชา79666262
201190 : เคมี (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ69494544
รวมสาขาวิชา69494544
201200 : คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ79696060
รวมสาขาวิชา79696060
201260 : คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ77646060
รวมสาขาวิชา77646060
201280 : ชีววิทยา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ95685454
รวมสาขาวิชา95685454
201322 : ดนตรีศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ64626160
รวมสาขาวิชา64626160
201420 : นาฏศิลป์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ54504545
รวมสาขาวิชา54504545
201500 : พลศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ70646161
รวมสาขาวิชา70646161
201510 : ฟิสิกส์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ45282121
รวมสาขาวิชา45282121
201530 : ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ82716161
รวมสาขาวิชา82716161
201550 : ภาษาไทย (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ84706262
รวมสาขาวิชา84706262
201610 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ80625958
รวมสาขาวิชา80625958
201650 : ศิลปศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ62585251
รวมสาขาวิชา62585251
201660 : ภาษาจีน (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ72605656
รวมสาขาวิชา72605656
201710 : สังคมศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ82676363
รวมสาขาวิชา82676363
201770 : อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ31252221
รวมสาขาวิชา31252221
203136 : จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ77524545
รวมสาขาวิชา77524545
203137 : จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว) (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ84604443
รวม1,4351,1741,0541,020
คณะ/วิทยาลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวมสาขาวิชา84604443
202562 : ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ28191414
รวมสาขาวิชา28191414
203020 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ163119106105
รวมสาขาวิชา163119106105
203329 : ดนตรีสากล (ศป.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ70605654
รวมสาขาวิชา70605654
203422 : ศิลปะการแสดง (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ68534646
รวมสาขาวิชา68534646
203454 : สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ17111110
รวมสาขาวิชา17111110
203530 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ15511410099
รวมสาขาวิชา15511410099
203540 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ1261009595
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.43312727
รวมสาขาวิชา169131122122
203546 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ15131212
รวมสาขาวิชา15131212
203550 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ96645656
รวมสาขาวิชา96645656
203620 : วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ38262222
รวมสาขาวิชา38262222
203660 : ภาษาจีน (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ144123109109
รวมสาขาวิชา144123109109
203680 : ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ1331039291
รวมสาขาวิชา1331039291
203681 : ภาษาเกาหลี (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ131978686
รวมสาขาวิชา131978686
203818 : การท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ156121107107
รวมสาขาวิชา156121107107
203821 : ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ87746666
รวมสาขาวิชา87746666
206061 : นิติศาสตร์ (น.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ189137115115
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.53352827
รวมสาขาวิชา242172143142
209060 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ147123108107
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.59444242
รวม1,9181,4671,2981,290
คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมสาขาวิชา206167150149
202190 : เคมี (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ8311
รวมสาขาวิชา8311
202200 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ26131111
รวมสาขาวิชา26131111
202280 : ชีววิทยา (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ40252020
รวมสาขาวิชา40252020
202311 : คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ123988585
รวมสาขาวิชา123988585
202314 : คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ30191313
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ4333
รวมสาขาวิชา34221616
202353 : เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ53363433
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ35323030
รวมสาขาวิชา88686463
202593 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ16131212
รวมสาขาวิชา16131212
202630 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ1321039190
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.48353331
รวมสาขาวิชา180138124121
202631 : เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ55423838
รวมสาขาวิชา55423838
202634 : เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ14141212
รวมสาขาวิชา14141212
202635 : นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ94--
รวมสาขาวิชา94--
202741 : สถิติประยุกต์ แขนงวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ1---
รวมสาขาวิชา1---
202742 : สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ1411109
รวมสาขาวิชา1411109
202782 : การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ30191615
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ8888
รวมสาขาวิชา38272423
202792 : เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ51373030
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ131099
รวมสาขาวิชา64473939
202794 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ51--
รวมสาขาวิชา51--
210731 : สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ1841189090
รวมสาขาวิชา1841189090
210734 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ62484646
รวม961692592586
คณะ/วิทยาลัย วิทยาการจัดการ
รวมสาขาวิชา62484646
204663 : ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ103918989
รวมสาขาวิชา103918989
204665 : การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ74564949
รวมสาขาวิชา74564949
204668 : นวัตกรรมธุรกิจบริการ (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ51--
รวมสาขาวิชา51--
204912 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ43292726
รวมสาขาวิชา43292726
204914 : การจัดการ (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ193147135134
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ47373333
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.78595656
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ เทียบโอน48383737
รวมสาขาวิชา366281261260
204915 : เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ46393535
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ13955
รวมสาขาวิชา59484040
204916 : เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ49383131
รวมสาขาวิชา49383131
204921 : การตลาด (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ239185163161
รวมสาขาวิชา239185163161
205901 : การบัญชี (บช.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ1551079090
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ33272120
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.29242323
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ เทียบโอน26191817
รวมสาขาวิชา243177152150
207411 : นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ310242221216
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.35262525
รวมสาขาวิชา345268246241
208643 : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ45353030
รวม1,5711,2091,0881,077
คณะ/วิทยาลัย เทคโนโลยีการเกษตร
รวมสาขาวิชา45353030
202010 : เกษตรศาสตร์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ44221615
รวมสาขาวิชา44221615
202014 : นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ2---
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.44361614
รวมสาขาวิชา46361614
202310 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ43262019
รวมสาขาวิชา43262019
202761 : สัตวศาสตร์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ94533938
รวม2271379186
คณะ/วิทยาลัย วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
รวมสาขาวิชา94533938
201100 : การประถมศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน37323232
รวมสาขาวิชา37323232
201160 : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน95605353
รวมสาขาวิชา95605353
202545 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน22131010
รวมสาขาวิชา22131010
202633 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน12765
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน9988
รวมสาขาวิชา21161413
202881 : การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน124--
รวมสาขาวิชา124--
202931 : การจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน51--
รวมสาขาวิชา51--
210731 : สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน60454039
รวม252171149147
คณะ/วิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ
รวมสาขาวิชา60454039
203534 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ119907978
รวมสาขาวิชา119907978
203550 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ5555
รวมสาขาวิชา5555
203664 : ภาษาจีนธุรกิจ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ127109100100
รวมสาขาวิชา127109100100
204554 : การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ20161515
รวมสาขาวิชา20161515
204667 : การจัดการธุรกิจการบิน (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ45373232
รวม316257231230
คณะ/วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
รวมสาขาวิชา45373232
602997 : วิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)
   ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ180179179160
รวมสาขาวิชา180179179160
701804 : วิทยาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ค.ม.)
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ999-
รวมสาขาวิชา999-
701808 : วิทยาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ค.ม.)
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ544-
รวมสาขาวิชา544-
701993 : การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ3030271
   ปริญญาเอก ภาคปกติ111-
   ปริญญาเอก ภาคพิเศษ988-
รวมสาขาวิชา4039361
702611 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาชีววิทยา (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ222-
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ433-
รวมสาขาวิชา655-
702612 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ222-
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ444-
รวมสาขาวิชา666-
702613 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ321-
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ333-
รวมสาขาวิชา654-
702614 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาเคมี (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ222-
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ433-
รวมสาขาวิชา655-
703530 : ภาษาอังกฤษศึกษา (ศศ.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ333-
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ555-
รวมสาขาวิชา888-
704031 : การบริหารธุรกิจ (บธ.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ211-
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ1088-
รวมสาขาวิชา1299-
710732 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.ม.)
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ101010-
รวมสาขาวิชา101010-
801006 : ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (ศศ.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ211-
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ322-
   ปริญญาเอก ภาคพิเศษ555-
รวม298287283161
คณะ/วิทยาลัย Adicet
รวมสาขาวิชา1088-
702005 : พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ adicet111-
รวมสาขาวิชา111-
801004 : พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (ปร.ด.)
   ปริญญาเอก ภาคปกติ adicet222-
รวม333-
คณะ/วิทยาลัย สำนักทะเบียนและประมวลผล
รวมสาขาวิชา222-
0 : - (-)
   โครงการศิษย์เก่าเรียนฟรี7---
รวม7---
รวมท้งหมด6,9885,3974,7894,597
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล