เมนูหลัก


สถิติการกรอกประวัติและรายงานตัวนักศึกษา
คณะ
ประเภทผู้เรียน
ปีที่เข้า   / 1 2 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564
xxx
xxxx
xxxx
สาขาวิชา ทั้งหมด กรอกทะเบียนประวัติ รายงานตัว ชำระเงิน
คณะ/วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
704031 : การบริหารธุรกิจ (บธ.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ88--
รวม88--
รวมท้งหมด88--
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล