เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ : ผลการเทียบโอน/ยกเว้นผลการเรียน 2/2562 (ด่วนที่สุด)    
ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 ==============================

สำหรับนักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน / ยกเว้นผลการเรียน ในเทอม ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สามารถตรวจสอบรายชื่อ และ ติดต่อขอรับเอกสาร คำร้องไป ชำระเงิน ได้แล้ว  ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://bit.ly/2vwK2Xy
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2563
 2.ปฏิทินการขออนุญาตสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ด่วนที่สุด)    

  ==>กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2562   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2563
 3.แจ้งขั้นตอนการกรอกคำร้องออนไลน์ขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบ (ด่วนที่สุด)    
แจ้งขั้นตอนการกรอกคำร้องออนไลน์ขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบ คลิกที่นี่
ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2562
 4.แจ้งแนวปฏิบัติในการขอสอบสำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคและปลายภาค (ด่วนที่สุด)    
คณะกรรมการพิจารณาการขอสอบฯได้กำหนดแนวปฏิบัติในการขอสอบดังนี้ (กรณีมีเหตุจำเป็นให้นักศึกษาแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงเหตุจำเป็น และเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาต่อไป) คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2562
 5.ปฏิทินการขออนุญาตสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ด่วนที่สุด)    

  ==>กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2562   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2562
 6.ขั้นตอนการขอเทียบโอน /ยกเว้นในสถาบัน / ยกเว้นต่างสถาบัน (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2562
 7.6 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน (ด่วนที่สุด)    

ประกาศโดย   WINAI_KAN   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2562
 8.:::::: ดาวโหลดเอกสาร ::::::: (ด่วนที่สุด)    
No เอกสารดาวโหลด
1 ดาวโหลดเอกสาร สำหรับ อาจารย์ที่ปรึกษา 2562    [ปรับปรุง 10/06/62] [PPTX]
2 ดาวโหลดเอกสาร สำหรับ อาจารย์ที่ปรึกษา 2562    [ปรับปรุง 10/06/62] [PDF]
3 แบบฟอร์มขอใช้ระบบบริการการศึกษา สำหรับ อาจารย์
4 ขั้นตอนการยื่นคำร้องผ่านระบบ 2561
ประกาศโดย   WINAI_KAN   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2562
 9.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคเทอม 2/62 และปลายภาค 1/62 วิทยาลัยนานาชาติ    

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา 2/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ของนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 2/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ของนักศึกษาภาคพิเศษศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 2/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ของนักศึกษาภาคปกติ แม่ริม ภาคการศึกษา 2/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ วิทยาลัยนานาชาติ ภาคการศึกษา 1/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ของนักศึกษาภาคปกติ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาคการศึกษา 2/62   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2563
 10.รายชื่อนักศึกษาที่ทำคำร้องขอสอบกลางภาค 2/62 แต่ยังไม่ได้ส่งคำร้องขอสอบที่สำนักทะเบียนและประมวลผล    

  ==> รายชื่อนักศึกษาที่ทำคำร้องขอสอบกลางภาค 2/62 แต่ยังไม่ได้ส่งคำร้องขอสอบที่สำนักทะเบียนและประมวลผล   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2563
 11.ปฏิทินการขออนุญาตสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562    

  ==>กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2562   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2563
 12.ประกาศผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1    
-
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2562
 13.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562    

ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

   กรณีติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน ต้องมารับภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา

  ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา

****** หมายเหตุ อาจมีการการเปลี่ยนแปลงวันที่ให้มารับเอกสารตามความเหมาะสมในภายหลัง
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2562
 14.รายชื่อนักศึกษาขอสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ที่คณะกรรมการให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติม    

  ==> รายชื่อนักศึกษาขอสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ที่คณะกรรมการให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติม   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2562
 15.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค 1/62    

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา 1/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 1/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายงภาค ของนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาคการศึกษา 1/62   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2562
 16.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค 1/62 เพิ่มเติมฉ1 และฉ2    

  ==>ประกาศผลการพิจารณาขอสอบปลายภาค 1/62 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1   

  ==>ประกาศผลการพิจารณาขอสอบปลายภาค 1/62 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   15 ธันวาคม 2562
 17.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคเทอม 1/62    

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา 1/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ของนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 1/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ของนักศึกษาภาคพิเศษศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 1/62   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2562
 18.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเทอม 3/61 เพิ่มเติม    

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 3/61 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 3/61 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2562
 19.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเทอม 3/61    

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา 3/61   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 3/61   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคพิเศษศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 3/61   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   18 กรกฎาคม 2562
 20.รายชื่อนักศึกษาขอสอบปลายภาค 1/62 ให้ติดต่อทำบันทึกข้อตกลง ส่งหลักฐาน และชี้แจงเพิ่มเติม    

  ==> รายชื่อนักศึกษาขอสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ที่คณะกรรมการให้ทำบันทึกข้อตกลง ส่งหลักฐานเพิ่มเติม และ ชี้แจงเพิ่มเติม   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2562
 21.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเทอม 3/61    

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 3/61เพิ่มเติม3ราย   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2562
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล