เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 - 2564 กรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ด่วนที่สุด)    

ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2564
 2.แนวทางการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 ตุลาคม 2564
 3.เข้าร่วม Facebook group รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   24 ตุลาคม 2564
 4.แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2564
 5.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 (ด่วนที่สุด)    

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผลหรือ สามารถ ติดต่อ ขอเอกสาร จัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ คลิกเพื่อเข้าระบบ
ประกาศโดย    สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2564
 6.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 (ด่วนที่สุด)    

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 3 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผลหรือ สามารถ ติดต่อ ขอเอกสาร จัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ คลิกเพื่อเข้าระบบ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2564
 7.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 (ด่วนที่สุด)    

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผลหรือ สามารถ ติดต่อ ขอเอกสาร จัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ คลิกเพื่อเข้าระบบ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2564
 8.แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ฉบับที่ 2) (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 กรกฎาคม 2564
 9.แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์และคำร้องออนไลน์ (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   6 กรกฎาคม 2564
 10.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (ด่วนที่สุด)    
   ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาใน วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 2 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา ติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี กรณีติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน ต้องมารับภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   2 กรกฎาคม 2564
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล