เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (ด่วนที่สุด)    
   สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป?
       ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ  ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี    กรณีติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน ต้องมารับภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2563
 2.ประกาศผลการพิจารณาขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบ ภาคฤดูร้อน/2562 และเพิ่มเติม ภาคการศึกษา 2/2562 (ด่วนที่สุด)    

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ ภาคฤดูร้อน/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษา พิเศษ ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ภาคฤดูร้อน/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษา 2/62 เพิ่มเติม   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2563
 3.:::::: ดาวโหลดเอกสาร ::::::: (ด่วนที่สุด)    
No เอกสารดาวโหลด
1 เอกสารสำหรับประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 2563 [PDF]
2 เอกสารสำหรับประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 2563 [PPT]
3 แบบฟอร์มขอใช้ระบบบริการการศึกษา สำหรับ อาจารย์
4 ขั้นตอนการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2563
 4.นักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/2562 ผู้ที่ทำคำร้องขอสอบแต่ยังไม่ได้ส่งคำร้อง พร้อมแนบหลักฐาน (ด่วนที่สุด)    
ให้นักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/2562 ผู้ที่ทำคำร้องขอสอบแต่ยังไม่ได้ส่งคำร้อง พร้อมแนบหลักฐาน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

  ==>รายชื่อนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/62 ขาดส่งคำร้องพร้อมแนบหลักฐาน

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 5.ประกาศ ด่วน : สำหรับนักศึกษาที่ เรียนในเทอม 3/2562 (ภาคฤดูร้อน) (ด่วนที่สุด)    
ให้นักศึกษาเลือก เข้าร่วมกลุ่ม FACEBOOK ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน 3/2562 ทุกวิชา และรอการอนุมัติจากอาจารย์ผู้ดูแลกลุ่ม (อาจารย์ผู้สอน) คลิกดูรายละเอียดที่นี่
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมลผล   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2563
 6.แจ้งขั้นตอนการขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบ (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/2562 ให้ดำเนินการ ตามขั้นตอนทำคำร้องขอสอบดังที่แจ้งไว้ คลิกที่นี่ สำนักทะเบียนและประมวลผลเปิดทำการตามปกติ ให้นักศึกษาสามารถส่งคำร้องขาดสอบพร้อมแนบหลักฐานได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาทำการ
ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2562
 7.แจ้งแนวปฏิบัติในการขอสอบสำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคและปลายภาค (ด่วน)    
คณะกรรมการพิจารณาการขอสอบฯได้กำหนดแนวปฏิบัติในการขอสอบดังนี้ (กรณีมีเหตุจำเป็นให้นักศึกษาแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงเหตุจำเป็น และเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาต่อไป) คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2562
 8.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเทอม 2/62 เพิ่มเติม ภาคปกติ ภาคเสาร์-อาทิตย์    

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคการศึกษา 2/62 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ภาคปกติ และภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคการศึกษา 2/62 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ภาคปกติ   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคการศึกษา 2/62 เพิ่มเติม ภาคปกติ   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคการศึกษา 2/62 เพิ่มเติม ภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   14 พฤษภาคม 2563
 9.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค 2/62 ภาคเสาร์-อาทิตย์ เพิ่มเติม    

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 2/62 เพิ่มเติม

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2563
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล