เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 (ด่วนที่สุด)    

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 3 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผลหรือ สามารถ ติดต่อ ขอเอกสาร จัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ คลิกเพื่อเข้าระบบ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2564
 2.ผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (ด่วนที่สุด)    

ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการอนุมัติให้โอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ดังรายชื่อตามประกาศนี้ ดูรายชื่อ ที่ ตรวจสอบรายชื่อ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ระหว่าง วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 โดยนักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการชำระค่าธรรมเนียมได้ดังนี้ 1. ชำระค่าธรรมเนียมที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อรับคำร้องขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียน ไปชำระเงินค่าธรรมเนียม 2. ชำระค่าธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา (http://reg.cmru.ac.th/) เพื่อพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปชำระเงินค่าธรรมเนียม ทั้งนี้การเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชานี้จะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาที่ได้รับ การอนุมัติได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวครบถ้วนแล้วเท่านั้น
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2564
 3.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 (ด่วนที่สุด)    

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผลหรือ สามารถ ติดต่อ ขอเอกสาร จัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ คลิกเพื่อเข้าระบบ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2564
 4.แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ฉบับที่ 2) (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 กรกฎาคม 2564
 5. แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (ยกเลิกรายวิชา) (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   13 กรกฎาคม 2564
 6.แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์และคำร้องออนไลน์ (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   6 กรกฎาคม 2564
 7.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (ด่วนที่สุด)    
   ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาใน วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 2 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา ติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี กรณีติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน ต้องมารับภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   2 กรกฎาคม 2564
 8.แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ด่วนมาก)    
ตามที่ศูนย์บริหารสถานการ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในการนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรออกประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียด คลิก
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2564
 9.คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี    
ดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2563
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล