เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2564
 2.เข้าร่วม Facebook Group รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 1/2564 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2564
 3.แนวปฏิบัติหารจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (สำหรีบนักศึกษา) (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2564
 4.ระบบค้นหาห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา 1/2564 (ด่วนมาก)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2564
 5.แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ด่วนมาก)    
ตามที่ศูนย์บริหารสถานการ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในการนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรออกประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียด คลิก
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2564
 6.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ และ 20 มีนาคม 2564 (ด่วนมาก)    
   ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และ 20 มีนาคม 2564 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี กรณีติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน ต้องมารับภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2564
 7.คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี    
ดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2563
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล