เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563และ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 (ด่วนที่สุด)    
สามารถติดต่อขอรับ ใบรายงานผลการเรียนและ ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชถัฏเชียงใหม่ หรือหากไม่สะดวกเข้ามาติดต่อขอรับเอกสาร สามารถแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งได้ที่ === เข้าระบบ ===
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2564
 2.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   5 มกราคม 2564
 3.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2564
 4.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2563
 5.สำหรับบัณฑิต รุ่นที่ 44-45 ที่สำเร็จการศึกษา ปี 2562 ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ (ด่วนที่สุด)    
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 (บัณฑิตรุ่น 44-45 ) ดำเนินการตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ในระบบบริการการศึกษา เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา และรหัสผ่านเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 ธันวาคม 2563
 6. ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563(เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด)    
ประกาศรายชื่อขอสอบ น.ศ.ภาคปกติ ศูนย์เวียงบัว
ประกาศรายชื่อขอสอบ น.ศ.ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2563
 7.รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 โดยให้ทำบันทึกข้อตกลง (ด่วนที่สุด)    
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบโดยให้ทำบันทึกข้อตกลง ให้ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล ทำบันทึกข้อตกลงโดยด่วน ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 63 ตรวจสอบรายชื่อที่ ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   2 ธันวาคม 2563
 8.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 ธันวาคม 2563
 9.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 29 กันยายน 2563 (ด่วนที่สุด)    
   สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 29 กันยายน 2563 ติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป?
       ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ  ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี    กรณีติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน ต้องมารับภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2563
 10.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 (ด่วนที่สุด)    
   สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี กรณีติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน ต้องมารับภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2563
 11.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (ด่วนที่สุด)    
   สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป?
       ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ  ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี    กรณีติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน ต้องมารับภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2563
 12.:::::: ดาวโหลดเอกสาร ::::::: (ด่วนที่สุด)    
No เอกสารดาวโหลด
1 เอกสารสำหรับประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 2563 [PDF]
2 เอกสารสำหรับประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 2563 [PPT]
3 แบบฟอร์มขอใช้ระบบบริการการศึกษา สำหรับ อาจารย์
4 ขั้นตอนการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2563
 13.ประกาศ ด่วน : สำหรับนักศึกษาที่ เรียนในเทอม 3/2562 (ภาคฤดูร้อน) (ด่วนที่สุด)    
ให้นักศึกษาเลือก เข้าร่วมกลุ่ม FACEBOOK ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน 3/2562 ทุกวิชา และรอการอนุมัติจากอาจารย์ผู้ดูแลกลุ่ม (อาจารย์ผู้สอน) คลิกดูรายละเอียดที่นี่
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมลผล   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2563
 14.คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี    
ดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2563
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล