เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 29 กันยายน 2563 (ด่วนที่สุด)    
   สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 29 กันยายน 2563 ติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป?
       ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ  ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี    กรณีติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน ต้องมารับภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2563
 2.กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 42 ปีการศึกษา 2559 - 2560 (ด่วนที่สุด)    

ตรวจสอบ รายชื่อบัณฑิตขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ที่ยืนยันรายงานตัวและชำระเงินแล้ว หากไม่พบรายชื่อสามารถเข้าระบบ ที่เมนู เข้าสู่ระบบ เพื่อรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมชำระเงินค่ารายงานตัวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบรายชื่อได้ ที่ ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2563
 3.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสอบปลายภาค 1/2563 กรณีตารางสอบตรงกัน (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาที่มีตารางสอบตรงกัน ให้ตรวจสอบรายชื่อ และเข้าสอบตามตารางดังนี้ ดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2563
 4.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 (ด่วนที่สุด)    
   สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี กรณีติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน ต้องมารับภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2563
 5.ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี เทอม1/2563 (ด่วนที่สุด)    
ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักทะบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2563
 6.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 (ด่วนที่สุด)    
   สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป?
       ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ  ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี    กรณีติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน ต้องมารับภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2563
 7.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (ด่วนที่สุด)    
   สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป?
       ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ  ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี    กรณีติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน ต้องมารับภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2563
 8.:::::: ดาวโหลดเอกสาร ::::::: (ด่วนที่สุด)    
No เอกสารดาวโหลด
1 เอกสารสำหรับประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 2563 [PDF]
2 เอกสารสำหรับประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 2563 [PPT]
3 แบบฟอร์มขอใช้ระบบบริการการศึกษา สำหรับ อาจารย์
4 ขั้นตอนการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2563
 9.ประกาศ ด่วน : สำหรับนักศึกษาที่ เรียนในเทอม 3/2562 (ภาคฤดูร้อน) (ด่วนที่สุด)    
ให้นักศึกษาเลือก เข้าร่วมกลุ่ม FACEBOOK ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน 3/2562 ทุกวิชา และรอการอนุมัติจากอาจารย์ผู้ดูแลกลุ่ม (อาจารย์ผู้สอน) คลิกดูรายละเอียดที่นี่
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมลผล   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2563
 10.แจ้งแนวปฏิบัติในการขอสอบสำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคและปลายภาค (ด่วน)    
คณะกรรมการพิจารณาการขอสอบฯได้กำหนดแนวปฏิบัติในการขอสอบดังนี้ (กรณีมีเหตุจำเป็นให้นักศึกษาแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงเหตุจำเป็น และเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาต่อไป) คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2562
 11.คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี    
ดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2563
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล